Ochrana osobních údajů

Informace o podmínkách ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Marcela Tůmová IČ: 639 23 645, se sídlem Praha 9, Čakovice, Třtinová 353/22, PSČ 196 00 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa – Praha 9, Čakovice, Třtinová 353/22, PSČ 196 00

email – marcela@maximaalterra.cz

telefon – 602 747 137

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval  pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytli jeho klienti nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávek jeho klientů.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (objednávky) mezi klienty a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné poskytnutí služeb (jméno, místo a čas narození, adresa, kontaktní údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro poskytnutí objednaných služeb, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, resp. služby poskytnout.

3. Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k poskytnutí objednaných služeb, po jejich poskytnutí jsou osobní údaje vymazány. Údaje nezbytné pro splnění zákonných povinností správce (daňová a účetní evidence) jsou uchovávány po dobu uloženou zákonem.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

1. Příjemcem osobních údajů je výhradně osoba poskytující správci poradenství v oblasti daní a účetnictví. Služby poskytuje správce výhradně osobně bez přispění třetích osob.

2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Práva subjektu osobních údajů

1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt osobních údajů:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl.III těchto podmínek.

2. Dále má subjekt osobních údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, kdy se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, antivir, zálohy

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto informace jsou určeny pro klienty správce, přičemž správce je oprávněn jejich znění změnit.

2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018